Mentességek

Díjmentesség

Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 2. § (1) bekezdése meghatározza azoknak a járműveknek a körét, amelyek díjmentesen vehetik igénybe a díjköteles útszakaszokat.

 

A GKM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján nem kell díjat fizetni

 1. a Magyar Honvédség, az Országgyűlési Őrség és Magyarország rendvédelmi szervei által üzemben tartott gépjárművek után,
 2. a Magyarországon települt, Magyarországon szolgálatot teljesítő, vagy Magyarországon áthaladó külföldi fegyveres erők vagy nemzetközi katonai szervezetek által üzemben tartott gépjárművek után,
 3. a díjköteles útszakaszt kezelő társaság által üzemben tartott, kezelői feladatokat ellátó gépjárművek után,
 4. a megkülönböztető jelzés használatára jogosult, Magyarországon kiadott forgalmi rendszámú gépjárművek után, függetlenül attól, hogy a megkülönböztető jelzést a díjköteles útszakaszon való haladás közben használják, továbbá
 5. a közlekedési hatóság által üzemeltetett, közúti ellenőrzést végző járművek után,
 6. a díjellenőrzést végző szervezetek által üzemben tartott díjellenőrzést végző gépjárművek után,
 7. a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben elrendelt szállítási feladatok végrehajtásában részt vevő járművek után,
 8. viszonosság alapján azon országok diplomáciai testületei által üzemben tartott járművek után, amely országok a magyar diplomáciai testületek által üzemben tartott járművek számára ugyanilyen mentességet biztosítanak.

Fontos kritérium, hogy a fentiekben meghatározott jogosultak kizárólag azokkal a gépjárműveikkel használhatják térítésmentesen a díjköteles útszakaszt, amelyek forgalmi rendszámát írásban vagy elektronikusan történő bejelentést követően a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága (BM NYHÁT) nyilvántartásba vett. A díjmentesség a tárgyévet követő év január 31-ig áll fenn, és azt minden évben meg kell újítani. A jogosultak ezen felül a díjmentes járműveik körét érintő változásokat is kötelesek haladéktalanul bejelenteni.

 

A díjmentesség bejelentésének módja

 1. A mentességet kérelemre a közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda, kormányablak) vagy a BM NYHÁT jegyzi be a mentességi nyilvántartásba. A díjmentesség bejelentése előzetesen, személyesen az okmányirodában, kormányablakban vagy e-mail/postai úton történik a BM NYHÁT részére.
  A mentességre jogosultnak egy írásos kérelmet kell benyújtania bármely okmányiroda, kormányhivatal, vagy a BM NYHÁT részére. BM NYHÁT részére a kérelmet a következő elérhetőségen lehet benyújtani: kozlekedesi.foosztaly@bm.gov.hu vagy 1097 Budapest, Vaskapu u. 30/b postacímen.
  A mentességre jogosultnak egy kérelmet kell előterjesztenie, melyben szükséges meghatározni a jármű forgalmi rendszámát, a jogalap pontos megjelölését, valamint ennek az igazolására szolgáló iratot.

 

 1. A GKM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mentességre jogosult közvetlen hozzáféréssel, saját hatáskörben, a mentességre jogosult járműveket a BM NYHÁT által biztosított felhasználói felületen keresztül jegyzi be.

 

Fontos tudnivalók

Társaságunk kizárólag a BM NYHÁT adatbázis adataira támaszkodhat a járművek díjmentességének ellenőrzésekor, és – a rendszer zárt működési logikája miatt – nincs módja a vizuális megfigyelés vagy a forgalmi engedély alapján történő mérlegelésre. Ebből következően azok a díjmentességre jogosult szervezetek, amelyek nem tesznek eleget bejelentési kötelezettségüknek, pótdíjfizetési felszólításra számíthatnak, ha járműveikkel a díjköteles útszakaszokra hajtanak.

A díjrendelet természetesen lehetőséget biztosít az utólagos korrekcióra, vagyis a járműre kiszabott pótdíj törlésére. Ehhez a díjmentes úthasználatra való jogosultság igazolására és a jogszabályban rögzített egyszeri eljárási költség megfizetésére van szükség, amelyhez az első pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételétől számított 90 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésre.

 

Nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak kedvezménye

Előzetes bejelentést követően a nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak részleges díjmentességre jogosultak, vagyis D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsijukkal D1 díjkategóriájú e-matricát megváltásával használhatják a díjköteles úthálózatot.

 

A részleges díjmentesség feltételei

 • A D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsi tulajdonosa vagy üzembentartója legalább 3 gyermek után családi pótlékban részesülő személy, illetve a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkező személy vagy annak hozzátartozója (egy háztartásban élő) kell legyen.
 • A részleges díjmentesség kizárólag azon gépjárműre vonatkozik, illetve áll fenn, amelyet az üzembentartó bejelentése alapján a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba vett, és kizárólag arra az időszakra, ameddig az a nyilvántartásban részleges mentességre jogosultként szerepel.

 

További tudnivalók

 • A nagycsaládosok számára a kedvezmény igénybevételének jogosultsága a nyilvántartásba vételt követő év január 31. napjáig érvényes, az e-matricák a díjrendeletben meghatározott érvényességi idővel (heti-10 napos, havi, éves) használhatók fel. Vagyis, a kedvezményes e-matrica vásárláshoz szükséges bejelentést évente meg kell újítani.
 • A mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők esetében nincs szükség a bejelentés megújítására. Az ő esetükben a jogosultság a parkolási igazolvány visszavonásával, illetve a nyilvántartásból történő törléssel szűnik meg.
 • A kedvezményt egy üzemben tartó egy időben csak egyetlen forgalmi rendszámra érvényesítheti.
 • A jogosult személyek a jövőben a közlekedési igazgatási hatóságnál tett bejelentés alapján, a nyilvántartásba vételt követően válnak jogosulttá a díjkedvezmény matricavásárlás előtti igénybevételére.
 • Amennyiben a kedvezményre jogosult D2 személygépkocsi utánfutót vontat, az "U" kategóriába tartozó vontatmányra a jogosultságot külön meg kell váltani.
 • Amennyiben a kedvezményt igénybe venni szándékozó autós nem tesz eleget előzetes bejelentési kötelezettségének, de a D2 kategóriába sorolt járművére D1 kategóriában megvásárolt e-matricával közlekedik a díjköteles úthálózaton, majd később kezdeményezi a kedvezményre jogosultkénti nyilvántartásba vételét, úgy a nyilvántartásba vételt megelőző díjköteles úthálózaton való közlekedése a kedvezményes D1 díjkategóriában jogosulatlan úthasználatnak minősül, és pótdíjfizetési felszólítást vonhat maga után.
 • Mentesül a pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól a jogosult, ha bejelentési kötelezettségének legkésőbb a pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követő 90 napon belül eleget tesz, és erről hitelt érdemlően tájékoztatja a NÚSZ Zrt.-t, valamint ugyanezen határidőn belül megfizeti a jogszabályban rögzített szolgáltatási díjat (1470 Ft).
 • Egyéb, kedvezménnyel kapcsolatos kérdésekben az ide vonatkozó rendelet az irányadó.
 • Az ügyintézés részleteiről kérjük, hogy az illetékes hivataloknál érdeklődjenek, mert a tájékoztatás nem teljes körű.